Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Заснований 1967 р.

Виходить 6 разів на рік.

Має Імпакт-фактор 1,98 (сертифікат)

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов’янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фіно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв’язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. Окремі тематичні випуски присвячені видатним українським мовознавцям (Л. А. Булаховському, О. С. Мельничукові, В. М. Русанівському та іншим). У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з’їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

 

НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

Голова ради – О. О. Тараненко
  Б. М. Ажнюк
  Г. П. Півторак
  С. Я. Єрмоленко
  В. А. Широков

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Головний редактор – М. Мозер (Австрія)
Заступники головного редактора:          С. С. Єрмоленко
  П. О. Селігей
Відповідальний секретар – В. І. Чумак
Члени редколегії: Ф. С. Бацевич
  В. М. Бріцин
  Ґ. Гентшель (Німеччина)
  А. П. Загнітко
  Т. А. Космеда
  А. А. Лучик
  К. І. Мізін
  І. В. Остапова
  В. П. Пономаренко
  Т. В. Радзієвська
  Я. Феллерер (Великобританія)
  Л. І. Шевченко

Адреса редакції: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4,

                               Тел.: (380-44) 279-29-64.

Архів журналу. 

 

До уваги авторів!

Правила оформлення публікацій у журналі «Мовознавство»