Мова і війна: динаміка мовної системи і мовна політика. Монографія

Мова і війна: динаміка мовної системи і мовна політика. Монографія. Відп. ред. Б.М. Ажнюк. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2024. 616 с.
Колективна монографія «Мова і війна: динаміка мовної системи і мовна політика» виходить у світ за підсумками міжнародної наукової конференції «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни», що відбулася в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України 9 листопада 2023 р. Розділи цієї книжки представляють науковий доробок співробітників Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України та Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України, а також тематично споріднені напрацювання мовознавців інших наукових та освітніх закладів в Україні й за кордоном.

Вийшла бібліографія Віри Франчук

У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомої української мовознавиці, доктора філологічних наук, професора Віри Юріївни Франчук (1932–2019).

Словник новітніх англізмів

Словник містить близько 4 тисяч слів і словосполучень, запозичених з англійської мови головно впродовж перших десятиліть ХХІ століття, які активно побутують в узусі української мови. Видання не є нормативним і не вводить зібрані одиниці до літературного стандарту.

О. В. Малаш «Болгарські назви рослин: походження, семантика, символіка»

Одна з важливих функцій мови — відображати світогляд та культуру її носіїв. Лексика здатна найточніше показати, як мислили та відчували предки, як вони сприймали та змальовували навколишній світ. У монографії авторка акцентує на важливості взаємозв'язку "рослина—людина" — як у називанні об'єктів флори, так і в їхньому місці в людському повсякденні, віруваннях і ритуалах.

Ажнюк Б. М. Мовна політика: Україна і світ: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 420 с.

У монографії на прикладі мовної ситуації в Україні та в інших державах розглянуто традиційні й новітні концепти мовної політики й мовного планування, екології мови, мовних прав, мовного законодавства, двомовності й багатомовності, міжмовної взаємодії і т. ін. Висвітлені проблеми кодифікації мови та захисту її якісних параметрів від надмірного проникнення іншомовних запозичень, мовні аспекти життя національної спільноти за межами свого етнічного материка.

Малаш Олександра. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір

Малаш Олександра. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 224 с.

У монографії розглянуто болгарські найменування флори в етимологічному, семантичному та лінгвокультурному аспекті, викладено історію й окреслено сучасний стан дослідження болгарських назв рослин у слов'янському мовознавстві.

Петро Олексійович Лавровський: наукова і науково-критична спадщина: Збірник наукових праць

Петро Олексійович Лавровський: наукова і науково-критична спадщина (до 190-річчя від дня народження): Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 312 с.

Збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, присвячений постаті знаного славіста ХІХ ст., професора Харківського університету, учителя О. О. Потебні Петра Олексійовича Лавровського (1827–1886).

Українська мова і європейський лінгвокультурний контекст: Збірник наукових праць

Українська мова і європейський лінгвокультурний контекст: Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 360 с.

Збірник наукових праць присвячено мовознавчому дослідженню українсько-європейських і європейсько-українських зв’язків і спільних етнокультурних контекстів, історія яких налічує не одне століття. Урахування міжмовних зв’язків і паралелей дає ключ до етимологій ряду архаїчних елементів, правильне розуміння яких проливає світло на так звані темні місця мовних та історичних пам’яток.

Мовне законодавство і мовна політика: Збірник наукових праць

Мовне законодавство і мовна політика. Україна, Європа, світ: Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 688 с.

Збірник наукових праць присвячено одній з найбільш актуальних проблем сучасної соціолінгвістики – впливу законодавства та інститутів державної влади на збереження або трансформацію тих чи інших параметрів мовної ситуації у відповідності з певним суспільним ідеалом.

Тищенко-Монастирська О. О. Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові: структура і функціонування. — К.: Наук. думка, 2018. — 120 с.

У монографії вперше досліджено структуру кримськотатарського порівняння, систему порівняльних засобів кримськотатарської мови, особливості, спільні та відмінні риси еквативних, компаративних і симілятивних конструкцій, морфологічну будову та синтаксичні особливості різних типів порівняльних конструкцій. Авторка також розглянула шляхи граматикалізації і розширення функцій порівняльних механізмів у кримськотатарській мові. Для студентів-філологів, викладачів кримськотатарської мови.