Дослідження слов’янських мов було й залишається одним з провідних завдань Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. Славістичні студії почали розгортатися в установі ще з повоєнного часу. Як окрему структурну одиницю відділ слов’янських мов створено в 1955 р. У відділі працювали такі видані вчені, як Л. А. Булаховський, О. С. Мельничук,
О. Б. Ткаченко, Т. Б. Лукінова, А. П. Непокупний, В. Г. Скляренко,
О. Д. Пономарів та багато інших.

Основний напрям наукової діяльності відділу — порівняльне дослідження історії, структури та функціонування слов’янських мов. Розробляються питання зіставної типології слов’янських мов, походження східнослов’янських мов, слов’янської історичної морфології та акцентології, етимології лексики української мови на загальнослов’янському тлі, порівняльно-історичного словотвору та фразеології слов’янських мов. Плідно розвивається слов’янська двомовна лексикографія.

Видано чимало фундаментальних праць, що мають велике теоретичне та практичне значення: «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов» (1966), «Етимологічний словник української мови» в 7 т. (1982–2012), «Історична типологія слов’янських мов» у 2-х кн. (1986, 2008), «Болгарсько-український словник» (1988), «Чесько-український словник» у 2 т. (1988–1989), «Білорусько-український словник» і словник-довідник «Знаки української етнокультури» (обидва — 2006), «Етимологічний словник топонімів України» та «Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові» (обидва — 2014) та багато інших.

Відділ є провідним науковим осередком, що координує дослідження слов’янських мов в Україні. Працівники рецензують славістичні публікації, у відділі проходять апробацію кандидатські й докторські дисертації славістів.


СПІВРОБІТНИКИ

ПУБЛІКАЦІЇ