Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – ХХІ ст.).

Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – ХХІ ст.). – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2015. – 248 с.
У монографії розглядається дія актуалізованих структурно-семантичних моделей словотворення сучасної української літературної мови (друга половина 1980-х років – початок ХХІ ст.) – як наслідок значної активізації в цей період таких визначальних чинників номінативно-словотворчих процесів, як, з одного боку, потреба в істотному оновленні комплексу номінативних засобів мови у зв’язку з оновленням кола понять, що потребують мовного вираження, та фокусуванням пріоритетної уваги суспільства на нових соціальних цінностях, а з другого, – потреба в дальшому коригуванні (нормуванні та систематизації) різних сегментів словотвірної структури української літературної мови.

Ткаченко О. Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива.

Ткаченко О. Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива. – К.: Наук. думка, 2014. – 511 с.
Працю присвячено українській мові в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) у зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу, а також засобам подолання кризових моментів їх розвитку.

Вийшов збірник пам’яті академіка О. С. Мельничука

Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство: Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 280 с.
У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, слудентів-філологів.

Історична типологія слов’янських мов: Ч. 2 / За ред. О. Б. Ткаченка.

Історична типологія слов’янських мов: Ч. 2 / За ред. О. Б. Ткаченка. – К.: Довіра, 2008. – 264 с.
Монографія є продовженням і завершенням праці «Историческая типология славянских языков: Фонетика, словообразование, лексика и фразеологія» (1986). Cкладається з двох розділів – «Словозміна» і «Синтаксис». Спочатку розглянуто типологічні ознаки, спільні для всіх слов’янських мов на цих двох рівнях, після чого наведено типологічні розходження між різними підгрупами слов’янських і мов та окремими мовами.

Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту: Текст – соціум – культура – мовна особистість.

Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту: Текст – соціум – культура – мовна особистість. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2010. – 491 с.
У книзі вивчаються процеси концептуалізації в мові, зафіксовані одиницями, що представляють час, простір, трудову діяльність людини, етичну та ментальну сфери та ін., висвітлюється питання про роль у мовній діяльності концепту як мовноментального утворення, що визначає певні моделі мовної поведінки.

Концепт «Боль» в типологическом освещении / Ред. В. М. Брицын, Е. В. Рахилина, Т. И. Резникова, Г. М. Яворская. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2009. – 424 с.

Концепт «Боль» в типологическом освещении / Ред. В. М. Брицын, Е. В. Рахилина, Т. И. Резникова, Г. М. Яворская. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2009. – 424 с.
У колективній монографії представлено результати роботи над спільним російсько-українським проектом «Лексико-семантичні системи російської й української мови в типологічному висвітленні», який підтримали РДНФ і НАН України. Показано способи позначення болю в польській, російській, сербській, українській, англійській, німецькій, іспанській, французькій, агульській, кримськотатарській, арабській, китайській, гінді, японський і деяких інших мовах.

Мова і мовознавство в духовному житті суспільства / О. Б. Ткаченко, Г. В. Зимовець, С. С. Єрмоленко, Т. В. Радзієвська.

Мова і мовознавство в духовному житті суспільства / О. Б. Ткаченко, Г. В. Зимовець, С. С. Єрмоленко, Т. В. Радзієвська. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2007. – 352 с.
У монографії досліджено функціонування мови в різні періоди розвитку цивілізації та культурних середовищ. Проаналізовано проблему мовної стійкості нації та її джерел, висвітлено мовний аспект неповноти культури та її подолання.

Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу.

Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004. – 272 с.
Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови у труднощах її утвердження, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне) порівняно з відповідними ситуаціями інших мов світу. Автор пише про місце української мови на лінгвістичній мапі світу та в соціолінгвістичній класифікації мов, висвітлює основні етапи її історії, перспективи мовного майбутнього людства, розповідає про мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу.