Документи, які здобувач наукового ступеня подає до спецради

 

1. Заява на ім’я голови спецради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається дисертація. – 1 прим.

2. Клопотання від керівника установи, у якій виконано дисертацію, на ім’я директора Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України академіка НАН України В. Г. Скляренка (на бланку установи) – 1 прим.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача – 2 прим.

4. Особова картка за формою П-2ДС з відомостями станом на час подання документів до спецради, засвідчена підписом керівника відділу кадрів та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи – 2 прим.

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) – 2 прим.

6. Копія свідоцтва про зміну імені (у разі зміни імені здобувачем) (копія свідоцтва про шлюб) – 2 прим.

7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів – 2 прим.

8. Для здобувачів наукового ступеня кандидата наук: витяг з наказу про зарахування до аспірантури – 2 прим. Для здобувачів наукового ступеня доктора наук: копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України, – 2 прим.

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконано дисертацію або до якої був прикріплений здобувач, – 2 прим. Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (відділу), підписується завіду­вачем кафедри (відділу), затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду в спеціалізовану вчену раду.

10. Відгук наукового керівника з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта) – 1 прим.

11. Дисертація, оформлена згідно з вимогами МОН України, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В. І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утво­рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам.

12. Компакт-диск (CD +R або +RW) із текстом дисертації. Ім’я файла – dis.doc. – 2 прим.

13. Автореферат дисертації (роздрукований на А4) – 2 прим.

14. Компакт-диск (CD + R або +RW) із текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc. – 2 прим.

15. Копії праць, опублікованих за темою дисертації, що містять титульну сторінку, зміст видання та текст публікації і засвідчені ученим секретарем установи.

16. Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук) – 2 прим.

17. Поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача та адреси Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (4 прим.). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

17. Пачка офісного паперу (для підготовки атестаційної справи) – 1 прим.

Оригінали документів (паспорт, дипломи, свідоцтва) подаються ученому секретареві спецради особисто для завірення.