15-16 жовтня 2024 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбудеться VI Міжнародна наукова конференція «МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ». Конференція проходитиме в змішаному форматі. Робочі мови: українська, англійська.

 

Основна проблематика конференції:

У межах конференції відбудеться панельна дискусія «Мовний простір міста», мета якої – активізувати дослідження міського усного й писемного мовлення різних регіонів України, зокрема проблеми функціювання літературної форми, територіальних і соціальних різновидів української мови, їхньої взаємодії між собою та з мовами інших народів.

 

Для участі в конференції просимо до 15 вересня 2024 року зареєструватися за покликанням.

У разі безпосередньої участі проїзд і проживання коштом учасника.

 

До 30 червня можна подати статтю до наукового рецензованого журналу відкритого доступу «МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ» http://lcmp.ukma.edu.ua

 

Науковий рецензований журнал відкритого доступу «МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ» публікує статті з мовознавчої проблематики, зареєстрований як друкований засіб масової інформації України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. Серія КВ № 22672-12572Р) і внесений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Журнал «МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ» проіндексовано в наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

Сайт журналу: http://lcmp.ukma.edu.ua

Статтю, оформлену відповідно до наведених нижче вимог, надсилати на електронну адресу l.sehin@ukma.edu.ua до 30 червня 2024 року. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: Petrenko_article.

 

Рецензування і перевірка матеріалів.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю на етапі попереднього розгляду, якщо її зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, якщо текст не відповідає нормам академічної доброчесності, нормам наукового стилю української або англійської мов, якщо не дотримано вимог до технічного оформлення та до структурування матеріалу.

Статті повинні відповідати критеріям науковості: 

Статті, прийняті редакцією для подальшого розгляду, проходять подвійне “сліпе” рецензування і можуть бути повернені авторові на доопрацювання.

Для всіх статей, що подані на рецензування, визначають рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення («Unicheсk»). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

Редакція приймає до розгляду рукописи, оформлені згідно з викладеними нижче композиційними й технічними вимогами.

Композиційні вимоги до оформлення:

Орієнтовний обсяг ‒ від 20 тис. до 40 тис. знаків; мови – українська, англійська. Статті, написані якісною англійською мовою, редакція розглядає в першу чергу. Стаття повинна бути чітко структурована й обов’язково містити такі рубрики.

  1. Вступ (Introduction), де сформульовано проблему та вказано на її зв’язок із важливими науковими й / чи практичними завданнями.
  2. Теоретико-методологійне підґрунтя (Theoretical Background), де повинні бути представлені такі елементи: 1) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких порушено питання з цієї проблеми і на які спирається автор, виділення раніше не вивчених частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; 2) формулювання мети статті; 3) окреслення застосованих методів дослідження.
  3. Матеріал дослідження (Data), де вказано матеріал, на якому проведено дослідження.
  4. Результати дослідження (Results and Discussion), де викладено основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 5. Висновки (Conclusions), де наведено висновки та перспективи дослідження.

Кожну рубрику треба подавати з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожної з рубрик – напівжирним шрифтом. Компонент Результати дослідження (Results and Discussion) повинен мати назву, пов’язану з темою дослідження; він може містити кілька підрубрик.

Технічні вимоги до оформлення:

  1. Рукописи (статті, рецензії тощо) подають в електронному варіанті в редакторі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.
  2. Перед основним текстом статті зазначають метадані статті:

3. Вимоги до оформлення основного тексту статті.

Висловлені устами різних спікерів думки про важливість і складність осмислення власної національної ідентичності набули особливого значення, витворюючи окремий наратив. З-поміж інших мовних засобів його сформовано, зокрема, за допомогою національного ми – (1), (2):

(1) Те, що «Україна — не Росія», тепер уже очевидно для всіх, але це й досі не відповідь на питання, хто ми є. Не давши цю відповідь самим собі, ми заледве можемо розраховувати на належне визнання (Український тиждень, 07.07.2022).

(2) У нас багато стереотипів щодо нашої історії, тому що багато століть Україна була колоніальною країною і за нас історію писали росіяни. Тому важливо розуміти нашу власну ідентичність, корені, чому ми такі, які є (Український тиждень, 05.09.2022).

4. Вимоги до оформлення списку джерел:

5. Вимоги до авторського резюме:

Після списків літератури подають два авторські резюме – українською (Резюме) та англійською (Abstract) мовами (по 1800-2000 знаків з пробілами). Авторське резюме (Abstract) є коротким викладом статті, воно може бути опубліковане самостійно, не в супроводі основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звернення до самої публікації.

Авторські резюме (Abstract) повинні містити такі компоненти:

Кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з пунктів подають напівжирним шрифтом.

 

References та 2 авторські резюме (українською та англійською мовами) подають в окремому документі з назвою Petrenko_abstract.

 

Також просимо подати в окремому файлі (Petrenko_data) такі відомості (українською та англійською мовами):