Даниленко Л. І. Чеська фразеологія і пареміологія. Бібліографія джерел ХІХ – 20-х років ХХІ ст.  — К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. 191 с.

 

Бібліографічний посібник є першою спробою комплексної систематизації наукових і лексикографічних праць з чеської фразеології і пареміології в широких хронологічних межах — від початку ХІX ст. (1804 р. вийшла збірка чеських прислів’їв Й. Добровського) до двадцятих років ХХІ ст. Подано відомості про монографії, тематичні збірники, словники, статті з періодичних видань, рецензії дванадцятьма європейськими мовами. Матеріали, систематизовані за тематичним принципом, висвітлюють загальні теоретичні і прикладні питання фразеології та пареміології, походження образних висловів, актуалізують проблеми перекладу, міжмовних контактів і лінгводидактики. З погляду сучасних інтердисциплінарних зв’язків публікації відображають фразеологію та пареміологію в межах лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, корпусної лінгвістики тощо. Бібліографічний опис книг супроводжується анотаціями. Книга містить передмову та іменний покажчик, кількість бібліографічних джерел становить 1451 назву. 

ЗМІСТ

 

Bibliografická příručka je prvním pokusem o komplexní systematizaci vědeckých a  lexikografických prací o české frazeologii a paremiologii v širokém chronologickém rozmezí – od počátku 19. století (r. 1804 vyšla Dobrovského Českých přísloví sbírka)  do  dvacátých let 21. století. Podává informace o monografiích, sbornících, slovnících, článcích z periodik a recenzích ve dvanácti evropských jazycích. Shromážděné materiály jsou systematizovány tematicky, týkají se obecných  teoretických i aplikovaných otázek frazeologie a paremiologie, původu rčení a ustálených úsloví, aktualizují problémy překladů, mezijazykových kontaktůa lingvodidaktiky. Z pohledu interdisciplinarity publikace reflektují vztahy mezi směry současné lingvistiky, a to z oblasti kulturní a kognitivní lingvistiky, sociolingvistiky, počítačové lingvistiky aj. K bibliografickému popisu  knih jsou uvedeny anotace. Příručka obsahuje předmluvu a jmenný rejstřík, zpracované položky bibliografických pramenů zahrnují 1451 názvů.