Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: Лінгвокогнітивний підхід: Монографія. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2017. – 460 с.

Монографію присвячено аналізові проблеми співвідношення мислення і мови в аспекті теорії лінгвістичної відносності –– міждисциплінарного напряму наукових досліджень, який на початку XXI ст. перетворився на масштабний когнітивно-антропологічний проект, здійснюваний у межах сучасної когнітивної лінгвістики. На матеріалі філософських та релігійно-філософських, а також почасти й наукових текстів, використовуючи дані слов’янських, германських і низки давніх мов, авторка простежує, у який саме спосіб особливості семантики тієї чи іншої мови відбиваються в осмисленні основоположних філософських понять і впливають на розвиток відповідних філософських і наукових концепцій.

Окреме місце посідає висвітлення питання про переклад філософських термінів, розташоване авторкою у когнітивно-релятивістській площині, що виявляє проблематичність їх повного відтворення іншими мовами і виступає ще одним свідченням на користь впливу мови на філософський світогляд. Пропонується герменевтична модель перекладу філософських термінів, побудована за принципами лінгвокогнітивного підходу, що надає можливість відтворення філософської термінології з урахуванням її конкретно-мовної специфіки.

Для філологів-фахівців із загального мовознавства, когнітивної лінгвістики, перекладознавства, дослідників мови філософії й мови науки, філософів, культурологів, усіх, хто цікавиться функціонуванням мови як засобу відображення й формування мислення й інструменту пізнання дійсності.