Віктор Іванович Григорович: Життя й наукова спадщина (До 200-річчя від дня народження): Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2017. – 200 с.

Збірник наукових праць розкриває багатогранну наукову діяльність одного із засновників слов’янознавства В. І. Григоровича. Подано нові відомості про творчість видатного вітчизняного вченого, схарактеризовано роль його ідей і наукових починань у розвитку славістики. Висвітлено маловідомі факти наукової діяльності В. І. Григоровича часів його перебування в Україні, показано подвижницьку діяльність ученого в розвитку Одеської філологічної школи, розкрито багаторічні зв’язки В. І. Григоровича з діячами слов’янської науки та культури, проаналізовано віднайдені й врятовані ним пам’ятки слов’янської писемності, схарактеризовано його дослідження в галузі старослов’янської мови, походження слов’янських азбук, розглянуто участь ученого в славістичних дискусіях про церковнослов’янську мову, досліджено вплив пам’яток, уведених у науковий обіг В. І. Григоровичем, на розвиток славістики, на становлення філологічних дисциплін, зокрема палеографії. Матеріали збірника увиразнюють роль наукової постаті В. І. Григоровича у розвитку вітчизняних гуманітарних наук, підкреслюють значущість його праць і на сучасному етапі славістичних досліджень.

Серед авторів — нинішні й колишні працівники Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні: Л. О. Андрієнко, І. Ю. Гальчук, А. В. Гончаренко, В. В. Лучик, Т. Я. Марченко, Т. В. Радзієвська, В. Є. Федонюк, а також інші українські та зарубіжні вчені.

Збірник становить інтерес для славістів, дослідників історії науки в Україні.