20–26 серпня 2013 р. в столиці Білорусі Мінську відбувся XV Міжнародний з’їзд славістів. У форумі взяли участь понад 550 науковців із 35 країн світу. Українська делегація складалася з 37-ми славістів, які представляли НАН України та провідні вищі навчальні заклади. Робота з’їзду включала пленарні та секційні доповіді, круглі столи, засідання спеціальних комісій, акредитованих при Міжнародному комітеті славістів.

Пленарні засідання проходили в столичному концертному залі «Мінськ», засідання секцій – в Мінському державному лінгвістичному університеті. На пленарному засіданні було виголошено три доповіді: Е. Смулкова (Польща) «Мова як предмет і фактор інтеграції», А. Мак Мілін (Великобританія) «Мова, історія і праісторія в білоруській літературі», Г.  Цыхун (Білорусь) «Аспекти слов’янської ареальної лінгвістики».

На з’їзді працювало три секції: 1) Мовознавство; 2) Літературознавство, культурологія, фольклористика; 3) Історія славістики. Дві третини загальної кількості доповідей стосувалася проблем лінгвістики.

Тематика лінгвістичних підсекцій розподілялася за такими аспектами: 1) Слов’янські мови в порівняльно-історичному й ареальному аспектах; 2) Історичний опис слов’янських мов і діалектологія; 3) Слов’янські мови та культури; 4) Синхронно-типологічне й зіставне дослідження слов’янських мов; 5) Мовні картини світу в слов’ян; 6) Комп’ютерна й корпусна лінгвістика в дослідженні слов’янських мов.

Від Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України в роботі з’їзду взяли участь: акад. Г. П. Півторак («Проблеми етно- і глотогенезу кривичів та новгородських словенів у контексті ранньої історії слов’янських племен»), доктори філологічних наук Т. Б. Лукінова («Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах»), В. Ю. Франчук («Київський спадок у писемності Великого князівства Литовського»), В. М. Бріцин («Когнітивні аспекти теорії модальності»), О. О. Тараненко («Мова української західної діаспори і сучасна мовна ситуація в Україні»), В. В. Лучик («Етимологічний словник суфіксів української мови» – новий етапу слов’янській компаративістиці»), Т. В. Радзієвська («Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних процесів у слов’янському світі»), кандидат філологічних наук Л. І. Даниленко («Чеський пареміологічний фонд: культурно-історичні джерела формування й тенденції розвитку»). Тексти цих доповідей уміщено в журналі «Мовознавство» (2013, № 2-3) та в збірнику «Слов’янські обрії» (2013, вип. 6).

З’їзд славістів став чудовою нагодою представити на міжнародному рівні успіхи української мовознавчої науки. На форумі традиційно діяла книжкова виставка. Серед нових видань Інститут мовознавства О. О. Потебні було представлено «Етимологічний словник української мови» (т. 6), збірник «Акцентологія. Етимологія. Семантика: До 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка», «Білорусько-український словник» Г. П. Півторака й О. І. Скопненка, «Український орфографічний словник», індивідуальні й колективні монографії. Усі книги після закриття з’їзду передано в бібліотеки Білорусі.

Наступний ХVІ Міжнародний з’їзд славістів відбудеться через п’ять років, у 2018 р. у столиці Сербії Белграді.

Л. ДАНИЛЕНКО