Відділ загального мовознавства є провідним підрозділом, який займається проблемами загальної та теоретичної лінгвістики. Значення загальнотеоретичних досліджень полягає в поглибленні наших знань та уявлень про функціонування наріжного інструменту людського спілкування – мови, що опосередковано впливає на здатність соціуму до успішного функціонування як у сфері виконання економічних і політичних завдань, так і у царині культури.

На цей момент у відділі розглядається широке коло питань, дотичних, з одного боку, до соціолінгвістики, а з іншого – до теорії мови. У рамках соціолінгвістичних студій з’ясовується характер мовної ситуації в Україні, а також здійснюється аналіз системи національно-мовних стереотипів українського суспільства, що має істотне значення для формування державної політики в цій галузі. Серед основних напрямів теоретичних досліджень відділу слід, з одного боку, виокремити лінгвосеміотику, завданням якої є поглибити наші знання про здатність мови відображати об’єктивну дійсність, а з іншого боку – структурно-функціональний підхід до вивчення мови, у межах якого з’ясовуються характер семантики мовних одиниць та особливості їхнього використання в різних комунікативних сферах. Подібні дослідження допомагають пролити світло на приховані механізми функціонування мови, сприяють розумінню перебігу комунікативних процесів у суспільстві.

Відділ також здійснює значну координаційну діяльність у галузі загального мовознавства. Зокрема, три співробітники відділу є членами спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій. Крім того з метою обговорення актуальних проблем сучасного мовознавства у відділі регулярно проводиться семінар „Семантичний і функціональний аспекти вивчення мови: слово, речення, дискурс” (керівник – Т.В. Радзієвська), участь у якому поряд із співробітниками відділу беруть викладачі вищих навчальних закладів України, співробітники інших науково-дослідних інститутів, аспіранти та фахівці суміжних галузей (психологія, педагогіка тощо).     

СПІВРОБІТНИКИ

ПУБЛІКАЦІЇ