Круглий стіл до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора А.П. Непокупного. Тези

Balto-Slavo-Germanica: мовні контакти в синхронії і діахронії [Електронне видання] : збірник тез доповідей учасників круглого столу до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора А.П. Непокупного, м. Київ, 15 грудня 2022 року. Відп. ред. О. Скопненко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. 132 с. (Укр., білор., лит., англ., фр., нім., грец., лат. мови)

Актуальні аспекти міжмовних відносин у сучасній науковій парадигмі. Тези конференцїї

Актуальні аспекти міжмовних відносин у сучасній науковій парадигмі : збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 15 листопада 2022 року / Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; відп. ред. О. Скопненко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. 80 с.


У тезах доповідей Міжнародної наукової конференції висвітлено механізми іншомовних запозичень в українській та інших мовах, показано проблеми правописної та семантичної адаптації цих елементів, особливості їхнього лексикографування, історію вивчення іншомовних запозичень в українській мові, подано результати контрастивного аналізу окремих груп лексики й фраземіки української та інших мов.

Вийшла монографія А. Р. Дочу «Мовні контакти і запозичення»

Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону). — К.: Наук. думка, 2017. — 206 с.
У монографії розглянуто вплив мовних контактів і запозичень на формування тематичних груп лексики. Здійснено синхронно-діахронне дослідження орнітонімів давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського періодів. Встановлено корпус та джерела запозичених, гібридних та калькованих орнітонімів. Визначено і якісно оцінено масштаби іншомовних впливів у різні хронологічні періоди, а також діапазон змін, що супроводжують адаптацію запозичень на англійському ґрунті.

Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, германських і романських мов

Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, германських і романських мов: Семантичні та словотвірні зв’язки і процеси / Відп. ред. В. П. Пономаренко. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2013. – 604 с.
Колективна праця відділу романських, германських і балтійських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України продовжує серію порівняльно-історичних студій, присвячених незмінно актуальним питанням етимології та семасіології германських, балтійських, слов’янських та інших індоєвропейських мов. Ідеться про подальше дослідження різнотипних семантичних процесів, які супроводжували й супроводжують еволюцію лексичного складу цих мов.

Пономаренко В. П. Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах – етапи історичного розвитку і сучасність.

Пономаренко В. П. Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах – етапи історичного розвитку і сучасність. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 368 с.
У монографії розглядаються в плані діахронії та синхронії займенникові й іменні форми звертання індоєвропейських мов (романських, германських, слов’янських) від давніх періодів їх історичного розвитку до наших днів. Показано спільні риси й відмінності відповідних процесів у різних мовах, виведено основні закономірності й специфічні риси. Це перша у вітчизняному мовознавстві спроба застосування порівняльно-історичного типологічного підходу до аналізу названої мовної категорії.

Анатолій Павлович Непокупний : Біобібліографія до 75-річчя / Авт. вступ. ст. А. Л. Тараненко; упоряд.: М. І. Вакулич, А. Л. Тараненко.

Анатолій Павлович Непокупний : Біобібліографія до 75-річчя / Авт. вступ. ст. А. Л. Тараненко; упоряд.: М. І. Вакулич, А. Л. Тараненко. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2008. – 80 с.; іл., портр. – (Серія «Біобібліографія вчених України»).
У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомого українського мовознавця, члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Анатолія Павловича Непокупного (1932–2006). Відображено головні етапи його життя, викладено основні здобутки вченого в різних галузях лінгвістики, насамперед у балтистиці, а також славістиці, україністиці та шевченкознавстві. Бібліографія містить повний перелік друкованих праць науковця та рецензій на них.

Литовсько-український розмовник = Lietuvių–ukrainiečių pokalbių knygelė / Укладачі: А. Л. Тараненко, О. О. Тараненко. – Луцьк: Христянське життя, 2006. – 91 с.

Литовсько-український розмовник = Lietuvių–ukrainiečių pokalbių knygelė / Укладачі: А. Л. Тараненко, О. О. Тараненко. – Луцьк: Христянське життя, 2006. – 91 с.
Видання призначене для литовців, які відвідують Україну, а також для тих, хто вивчає українську мову. У ньому подані найчастіше вживані слова, словосполучення та речення, що можуть бути використані в типових розмовних ситуаціях. Матеріал подано за тематичним принципом. Вимова українських слів передана за допомогою литовської транскрипції.

Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков / Отв. ред. А. П. Непокупный.

Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков / Отв. ред. А. П. Непокупный. – К.: Довіра, 2005. – 367 с.
У монографії розглянуто розмаїття й основні тенденції в розвитку тієї частини словника германських, балтійських і слов’янських мов, за якою вони, об’єднуючись один з одним, виявляються протипоставленими іншим групам індоєвропейських мов. Використавши багато лексикологічних і лексикографічних джерел з германістики, балтистики та славістики, автори простежують семантичну історію окремих мов, а також цілих синонімічних рядів, пов’язаних із природою та людиною (суспільством).

З України до Литви: Українсько-литовський розмовник = Iš Ukrainos į Lietuvą: ukrainiečių – lietuvių pokalbių knygelė / Укладачі: А. П. Непокупний, А. Л.Тараненко. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2004. – 130 с.

З України до Литви: Українсько-литовський розмовник = Iš Ukrainos į Lietuvą: ukrainiečių – lietuvių pokalbių knygelė / Укладачі: А. П. Непокупний, А. Л.Тараненко. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2004. – 130 с.
Українсько-литовський розмовник призначений для українців, що відвідують Литву, а також для тих, хто вивчає литовську мову. Тут пред­ставлені найчастіше вживані слова та словосполучення, що можуть бути ви­користані в різних ситуаціях. Матеріал подано за тематичним принципом. Вимова литовських слів передана українською транскрипцією. Видання ілюстроване белетризованими «Діалогами», що моделюють типові ситуації в спілкуванні приїжджих із представниками різних литовських служб та установ.