Скляренко В. Г. Дослідження з етимології та історичної лексикології української мови. — К.: Наук. думка, 2017. — 660 с.

Книга містить праці, присвячені питанням етимології та історичної лексикології української мови. У першому розділі викладено нову концепцію походження назв Русь і варяги. Заперечується скандинавське походження цих назв і обґрунтовується положення, що обидві назви виникли в середовищі прибалтійських слов’ян. У другому розділі розглянуто пи­тання про «руські письмена» в Житії Костянтина Філософа. Робиться висно­вок, що під «руськими письменами» слід розуміти слов’янське глаголичне письмо, а руським воно назване тому, що виникло в дунайських русів, власне у тиверців, які в «Повісті временних літ» названі «толковинами», тобто пере­кладачами. Висувається і обґрунтовується припущення, що давні тиверці були болгарами (мізійцями), знали, крім болгарської, також грецьку мову, і вони рано прийняли християнство. Третій розділ присвячено аналізу «темних місць» у «Слові о полку Ігоревім». Розглянуто 56 «темних місць», які досі ще не розгадані або пояснені непереконливо. У четвертому розділі висвітлюється етимологія цілого ряду «темних» слів української мови, у тому числі и назва Україна.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, учителів і широкого ко­ла зацікавлених читачів.