Balto-Slavo-Germanica: мовні контакти в синхронії і діахронії [Електронне видання] : збірник тез доповідей учасників круглого столу до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора А.П. Непокупного, м. Київ, 15 грудня 2022 року. Відп. ред. О. Скопненко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. 132 с. (Укр., білор., лит., англ., фр., нім., грец., лат. мови)

 

У тезах доповідей, виголошених на круглому столі, висвітлено творчий шлях члена-кореспондента НАН України А.П. Непокупного (1932–2006) і низку пов’язаних із проблематикою його праць актуальних питань слов’янської, балтійської, германської, а також романської лексикології, етимології і семасіології, ономастики і діалектології індоєвропейських мов (української, білоруської, польської, литовської, німецької, англійської, французької та ін.)

 

Завантажити