Пономаренко В. П. Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах – етапи історичного розвитку і сучасність. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 368 с.

У монографії розглядаються в плані діахронії та синхронії займенникові й іменні форми звертання індоєвропейських мов (романських, германських, слов’янських) від давніх періодів їх історичного розвитку до наших днів. Показано спільні риси й відмінності відповідних процесів у різних мовах, виведено основні закономірності й специфічні риси. Це перша у вітчизняному мовознавстві спроба застосування порівняльно-історичного типологічного підходу до аналізу названої мовної категорії.

Для широкого кола фахівців із загального й порівняльно-історичного мовознавства, усіх, хто цікавиться проблемами історичної еволюції мов світу, а також питаннями соціо- і психолінгвістики, культури мови й мовного етикету.